ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายใ ...

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 7.00 น. 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห ...

ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางเตือนใจ คงสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผ ...

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรวาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายใ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรั ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial