กิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวโชติมา แสนสระดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์


Share: