การประชุมคณะทำงานพิจารนาเห็นชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารนาเห็นชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 10 รายๆ ละ 40,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: