ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share:โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนนายศักดิ์สิทธิ์ โหม่งมาศ) ณ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดโครงการฯ


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ พร้อมด้วย อบต.ป่งไฮ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ผู้สูงอายุไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่มีคนดูแล คือ นายคำดี เหลาคำ อายุ 79 ปี โดยปัจจุบันอาศัยอยู่ที่วัดโขงประดิษฐ์๑ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จึงขอความช่วยเหลือมายังสนง.พมจ.บึงกาฬ เพื่อจัดหาที่อยู่ไปยังสถานสงเคราะห์ สนง.พมจ.บึงกาฬ จะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวเข้าที่ประชุมหารือ แนวทางการช่วยเหลือต่อไป


Share:ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 46 ราย พร้อมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 7 แห่ง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาอนุมัติต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial