ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566

นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 14 ราย พิจารณาอนุมัติคืนเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566 – 2570) พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จั


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share:โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนนายศักดิ์สิทธิ์ โหม่งมาศ) ณ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดโครงการฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial