โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563นายวิมล งามวงษ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ

มอบหมายให้ นางสาววิรัชณัฐดา ชัยวงค์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดบูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: