โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้าให้แก่คนพิการ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม และแนะนำให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงสิทธิคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


Share: