โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายวีระชาติ จำปาศรี นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ผู้นำชุมชน ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา


Share: