เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีม One home ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเด็กและเยางชน เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์รูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ


Share: