อบรมโครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ สำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฎิบัติ รุ่นที่2 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่ควรจะได้รับ ซึ่งการอบรมโครงการฯ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ และการปฏิบัติในการจัดการเรื่องภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ


Share: