สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) ในพื้นที่ตำบลเหล่าทอง และตำบลน้ำจั้น จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ


Share: