ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563นายวิมล งามวงษ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวธนาพร ธนชัยกุล ตำหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ มาประจำที่ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลบึงกาฬ ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 งานผู้ป่วยนอก สัปดาห์ละ 2 วัน ในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2563


Share: