ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อสม. ผู้นำชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมและผู้ยากไร้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”


Share: