ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ยากจนและรายได้ไม่เพียงพอ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่ พมจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ยากจนและรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในเขตตำบลคำนาดีและตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่พูดคุยและจะนำกรณีดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: