ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป


Share: