ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬและคุณครูประจำชั้น โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กหญิง อายุ 14 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในสภาพยากลำบาก บิดามารดาแยกทางกัน เด็กมีความขัดแย้งกับผู้เลี้ยงดู และฐานะยากจน ทำให้เด็กขาดเรียนบ่อยครั้ง และตัดพ้อน้อยใจตนเองบ่อยครั้งสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ได้พูดคุย สร้างความเข้าใจ และแนะนำการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างปกติสุข และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานทางโรงเรียนในการสอดส่องดูเด็กรายดังกล่าว ต่อไป


Share: