ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบป้ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบป้ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รวม 5 ราย


Share: