มกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา สำแดงอาจ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.บึงกาฬ และคณะเจ้าหน้าที่ทีมพม.หนึ่งเดียว เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ


Share: