ประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาร่วมกัน


Share: