ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย รักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย สถานีตำรวจภูธรโซ่พิสัย โรงพยาบาลโซ่พิสัย อบต.ถ้ำเจริญ ผู้นำชุมชนตำบลถ้ำเจริญ คณะครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ โดย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: