ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ทินเลย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นายธีรพงษ์ นิระเคน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้วาราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share: