ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล จำนวน 37 ราย
2.พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไประดับตำบล จำนวน 11 ตำบล 11 โครงการ
3.พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรด้านคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 องค์กร 3 โครงการ
ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: