ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ทีม พม. One Home จังหวัดบึงกาฬ และ คณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลผู้ประสบปัญหาที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 4 ครัวเรือน พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เพื่อคืนข้อมูลกลุ่มเปราะบางสู่พื้นที่ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง


Share: