ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: