ประชุมการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share: