ถ่ายทอดให้ความรู้ ในโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพและให้ความรู้สิทธิและกฎหมาย

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ ในโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2564 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชน และครอบครัวในชุมชนและเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายครับครัว และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ จำนวน 50 คน


Share: