ติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูเด็ก

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ เปรมปรัชญา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลคำนาดี ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ ตำบลศรีชมภู ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย ตำบลโนนศิลา ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด เพื่อติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูเด็ก ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดบึงกาฬต่อไป


Share: