ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ทีม One Home จ.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายธรสุนทร สว่างสาลี) และคณะ ในโอกาส เดินทางมาตรวจราชการ รอบ 2 (Progress Review) ณ จ.บึงกาฬ โดยได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือ
ข้อราชการตามภารกิจของกระทรวง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานต่างๆของ ทีม One Home จ.บึงกาฬ และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ในเขตพื้นที่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายธนสุนทร สว่างสาลี) ได้เป็นประธานการประชุม ทีม One Home จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับฟังผล
การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนะนำแนวทางการทำงาน แก่ ทีม One Home จ.บึงกาฬ


Share: