จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการต่อสัญญาผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ


Share: