ขอเชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

🔈🔉🔉เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

🔛ขอเชิญชวนร่วมเสนอข้อคิดเห็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 🔷🔷

🔜เพื่อเสนอเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคต

คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhOsES_SELrdttkN1GCnWJugv2IYk67pU5Q4B4H11LQESQTQ/viewform

คลิก https://drive.google.com/file/d/1djEJWdyai-JX53AMIuR8jdW1Jc3KyYDZ/view


Share: